درس‌های موجود

راهنمای مودل

راهنمای مودل

Course

راهنمای آموزشی مودل (ویژه معلمان)

راهنمای آموزشی مودل (ویژه معلمان)

Course

زبان انگلیسی- کلاس ارغوانی

زبان انگلیسی- کلاس ارغوانی

Course

زبان انگلیسی - کلاس بنفش

زبان انگلیسی - کلاس بنفش

Course

زبان انگلیسی - کلاس نارنجی

زبان انگلیسی - کلاس نارنجی

Course

زبان انگلیسی - کلاس قرمز

زبان انگلیسی - کلاس قرمز

Course

زبان انگلیسی - کلاس صورتی

زبان انگلیسی - کلاس صورتی

Course

زبان انگلیسی - کلاس زرد

زبان انگلیسی - کلاس زرد

Course

موسیقی اول ، دوم ، سوم

موسیقی اول ، دوم ، سوم

Course

مشاور پنجم و ششم

مشاور پنجم و ششم

Course

معاون اجرایی پنجم و ششم

معاون اجرایی پنجم و ششم

Course

برنامه غذایی دبستان

برنامه غذایی دبستان

Course

فارسی - 1/2

فارسی - 1/2

Course

فارسی - 1/4

فارسی - 1/4

Course

زبان انگلیسی - 2/5

زبان انگلیسی - 2/5

Course

فرانسه کلاس سوم

فرانسه کلاس سوم

Course

زبان انگلیسی - 3/5

زبان انگلیسی - 3/5

Course

فرانسه کلاس چهارم

فرانسه کلاس چهارم

Course

زبان انگلیسی - 4/4

زبان انگلیسی - 4/4

Course

زبان انگلیسی - 4/1

زبان انگلیسی - 4/1

Course

فرانسه کلاس پنجم

فرانسه کلاس پنجم

Course

انگلیسی خانم مصطفوی

انگلیسی خانم مصطفوی

Course

انگلیسی خانم بهنام نیا

انگلیسی خانم بهنام نیا

Course

انگلیسی خانم شهسوار

انگلیسی خانم شهسوار

Course

انگلیسی خانم پورمحمد

انگلیسی خانم پورمحمد

Course

انگلیسی خانم جلیلی

انگلیسی خانم جلیلی

Course

قرآن کلاس پنجم

قرآن کلاس پنجم

Course

کاروفناوری کلاس پنجم

کاروفناوری کلاس پنجم

Course

جامعه و خدمت دبستان

جامعه و خدمت دبستان

Course

زبان انگلیسی - خانم ترکپور

زبان انگلیسی - خانم ترکپور

Course

زبان انگلیسی - خانم راستگو

زبان انگلیسی - خانم راستگو

Course

زبان انگلیسی - خانم وکیلی

زبان انگلیسی - خانم وکیلی

Course

زبان انگلیسی - خانم ولی زاده

زبان انگلیسی - خانم ولی زاده

Course

زبان انگلیسی - خانم مقیمیان

زبان انگلیسی - خانم مقیمیان

Course

کاروفناوری کلاس ششم

کاروفناوری کلاس ششم

Course

هدیه های آسمانی کلاس ششم

هدیه های آسمانی کلاس ششم

Course

اجتماعی کلاس ششم

اجتماعی کلاس ششم

Course

علوم کلاس ششم

علوم کلاس ششم

Course

فارسی - کلاس 6/4

فارسی - کلاس 6/4

Course

فارسی - کلاس 6/5

فارسی - کلاس 6/5

Course

فارسی - کلاس 6/3

فارسی - کلاس 6/3

Course

فارسی - کلاس 6/2

فارسی - کلاس 6/2

Course

فارسی- کلاس 6/1

فارسی- کلاس 6/1

Course

ریاضی - کلاس - 6/1 - 6/2 - 6/3

ریاضی - کلاس - 6/1 - 6/2 - 6/3

Course

پژوهش - دبستان پسرانه

پژوهش - دبستان پسرانه

Course

زبان انگلیسی - خانم رشیدی

زبان انگلیسی - خانم رشیدی

Course

ارتباط با اولیا- پیش دبستان

ارتباط با اولیا- پیش دبستان

Course

ارتباط با اولیا- پایه چهارم

ارتباط با اولیا- پایه چهارم

Course

ارتباط با اولیا- پایه سوم

ارتباط با اولیا- پایه سوم

Course

ارتباط با اولیا- پایه دوم

ارتباط با اولیا- پایه دوم

Course

ارتباط با اولیا- پایه اول

ارتباط با اولیا- پایه اول

Course

زبان انگلیسی - خانم مقبولی

زبان انگلیسی - خانم مقبولی

Course

هنر - پیش دبستان

هنر - پیش دبستان

Course

Welcome to Sky Classroom

Welcome to Sky Classroom

Course

موسیقی - پیش دبستان

موسیقی - پیش دبستان

Course

زبان انگلیسی - رنگین کمان

زبان انگلیسی - رنگین کمان

Course

ارتباط با هماهنگ کننده بخش فارسی پیش دبستان پسرانه

ارتباط با هماهنگ کننده بخش فارسی پیش دبستان پسرانه

Course

فارسی - پیش دبستان رنگین کمان

فارسی - پیش دبستان رنگین کمان

Course

موسیقی اول پسرانه

موسیقی اول پسرانه

Course

زبان انگلیس اول پسرانه

زبان انگلیس اول پسرانه

Games are great teachers! Our classroom has a huge variety of games...
Course

فارسی اول دبستان پسرانه

فارسی اول دبستان پسرانه

Course

موسیقی دوم پسرانه

موسیقی دوم پسرانه

Course

زبان انگلیسی سوم پسرانه

زبان انگلیسی سوم پسرانه

Course

فارسی سوم پسرانه

فارسی سوم پسرانه

Course

کامپیوتر - پایه چهارم

کامپیوتر - پایه چهارم

Course

هنر - پایه چهارم

هنر - پایه چهارم

Course

فارسی - چهارم دبستان

فارسی - چهارم دبستان

Course

جامعه و خدمت

جامعه و خدمت

Course

فرانسه فاز2 خانم سنهی پور

فرانسه فاز2 خانم سنهی پور

Course

فرانسه فاز 1 خانم حصاری کیا

فرانسه فاز 1 خانم حصاری کیا

Course

انگلیسی فاز 4 خانم توکلی

انگلیسی فاز 4 خانم توکلی

Course

فاز 3b خانم سید جعفری

فاز 3b خانم سید جعفری

Course

انگلیسی فاز 3a خانم علی زاده

انگلیسی فاز 3a خانم علی زاده

Course

تئاتر کلاس هفتم

تئاتر کلاس هفتم

Course

نقاشی کلاس هفتم

نقاشی کلاس هفتم

Course

تصویرسازی کلاس هفتم

تصویرسازی کلاس هفتم

Course

فیزیک پیشرفته 7/3

فیزیک پیشرفته 7/3

Course

پیام های آسمانی - پایه هفتم

پیام های آسمانی - پایه هفتم

Course

مطالعات - پایه هفتم

مطالعات - پایه هفتم

Course

تفکر - پایه هفتم

تفکر - پایه هفتم

Course

فاز 2 زبان انگلیسی پایه 7

فاز 2 زبان انگلیسی پایه 7

Course

فرانسه فاز2 خانم سنهی پور پایه 8

فرانسه فاز2 خانم سنهی پور پایه 8

Course

فرانسه فاز 1 خانم حصاری کیا پایه هشتم

فرانسه فاز 1 خانم حصاری کیا پایه هشتم

Course

انگلیسی خانم نواب فاز 3

انگلیسی خانم نواب فاز 3

Course

انگلیسی فاز 5b خانم سیدجعفری

انگلیسی فاز 5b خانم سیدجعفری

Course

انگلیسی فاز 5a خانم توکلی

انگلیسی فاز 5a خانم توکلی

Course

انگلیسی فاز4 خانم علیزاده

انگلیسی فاز4 خانم علیزاده

Course

تئاتر کلاس هشتم

تئاتر کلاس هشتم

Course

نقاشی کلاس هشتم

نقاشی کلاس هشتم

Course

فیزیک پیشرفته 8/3

فیزیک پیشرفته 8/3

Course

شیمی - پایه هشتم

شیمی - پایه هشتم

Course

ادبیات - پایه هشتم

ادبیات - پایه هشتم

Course

مطالعات - پایه هشتم

مطالعات - پایه هشتم

Course

تفکر - پایه هشتم

تفکر - پایه هشتم

Course

پیام های آسمانی - پایه هشتم

پیام های آسمانی - پایه هشتم

Course

زبان انگلیسی - 9/1

زبان انگلیسی - 9/1

Course